Przejdź do treści

Regulaminy konkursów

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą “Konkurs Kupuj Online, Odbierz w Libero”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”. Organizatorem Konkursu i Administratorem Danych Osobowych jest Galeria Libero – Projekt 120 sp. z. o. o. sp. k. z siedzibą w Kielcach 25-323, przy Alei Solidarności 36, zwana dalej „Organizatorem”, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007025, NIP 657-023-09 12. Koordynatorem Konkursu jest firma Performance Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-704, przy ul. Idzikowskiego 19, zwana dalej „Koordynatorem”. Fundatorem nagród w Konkursie określonych w § 4 Regulaminu jest Organizator. Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani też nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Organizator. Konkurs rozpoczyna się w dniu 09.04.2021 r. w momencie ogłoszenia informacji o nim na profilu społecznościowym Organizatora: Facebook:

https://www.facebook.com/LiberoKatowice/

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do dnia 16.04.2021 r. do godziny 23:59. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www Galerii Libero Katowice pod adresem: https://liberokatowice.pl/regulamin/ Opublikowanie Regulaminu Konkursu, a także ogłoszenie każdej zmiany Regulaminu na portalu jest jednoznaczne z podaniem ich do wiadomości Uczestników i wejściem w życie. Konkurs nie jest grą losową określoną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540). Konkurs będzie się odbywać zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującym prawem.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, która spełnia wszystkie wymagania § 2 Regulaminu, wyraża zgodę na doraźne przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Organizatorowi, akceptuje niniejszy Regulamin i wypełnia zadanie konkursowe opisane w § 3 Regulaminu. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniająca wszystkie pozostałe warunki Regulaminu. Uczestnik bierze udział w konkursie za pośrednictwem prywatnego konta w portalu Facebook, którego jest właścicielem. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Nagrody w razie zaistnienia podejrzenia, że konto, z którego dokonano zgłoszenia należy do innej osoby. Przekazane Organizatorowi dane osobowe, potrzebne do odbioru Nagrody, tj. imię, nazwisko Uczestnika Konkursu, adres zamieszkania, telefon kontaktowy muszą być zgodne z rzeczywistością. Podanie przez Uczestnika powyższych danych jest dobrowolne, ale zarazem konieczne, aby otrzymać Nagrodę. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Nagrody w przypadku, gdy w trakcie potwierdzania danych Uczestnika wystąpi podejrzenie, że podane przez Uczestnika dane są niezgodne z rzeczywistością. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje go, jak też wyraża zgodę na wykorzystanie nagrodzonych prac konkursowych, zgodnie z § 3 niniejszego regulaminu, oraz przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora i Koordynatora Konkursu.

§ 3. Zasady Konkursu

Uczestnicy Konkursu mogą brać udział w Konkursie przez cały okres trwania Konkursu od momentu jego ogłoszenia. Zadanie konkursowe polega na: umieszczeniu pod postem konkursowym na profilu Facebook komentarza będącego odpowiedzią na pytanie konkursowe zadane w treści posta. Praca konkursowa powinna być zgodna z pozostałymi postanowieniami Regulaminu. 2. W ramach Konkursu jeden Uczestnik może opublikować dowolną ilość komentarzy. 3. Kryterium wyboru stanowi poprawność odpowiedzi w kontekście zadania konkursowego i literacka wartość komentarza. Zgłoszenia zawierające inne treści niż przewidziane w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż zapoznał się z regulaminem i wyraża zgodę na wszelkie jego warunki. Nagrodzone prace konkursowe mogą być wykorzystywane przez Organizatora do publikacji wyników konkursu, a ponadto publikowane na profilach Facebook, Instagram oraz na stronie www.liberokatowice.pl oraz w materiałach promocyjnych akcji Libero Katowice.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców i nagrody

W konkursie wybranych zostanie 5 zwycięzców, którzy otrzymają jedną nagrodę. Nagrodą w konkursie jest 5 kart podarunkowych, każda z nich o wartości 100 zł do wykorzystania na zakupy w Galerii Libero. Każdy ze zwycięzców w ramach nagrody otrzymuje 1 kartę podarunkową. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń konkursowych, liczba nagród może zostać zmniejszona przez Organizatora. Nadesłane zgłoszenia oceniać będzie jury wyłonione spośród przedstawicieli Organizatora i Koordynatora Konkursu. Oceniana będzie zgodność z tematyką i zadaniem konkursu. O wynikach Konkursu Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez profil Facebook Organizatora lub poprzez wiadomość prywatną w dniach 19.04.2021. Każdy z Uczestników konkursu może otrzymać jedną nagrodę rzeczową. Warunkiem otrzymania Nagrody jest podanie Organizatorowi w wiadomości zwrotnej danych umożliwiających przekazanie nagrody oraz wyrażenie zgody o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu “ Konkurs Kupuj Online, Odbierz w Libero” przekazania nagrody, przeprowadzenia procesu reklamacyjnego zgodnie z Regulaminem oraz rozliczenia otrzymanej nagrody. Zostałem/am poinformowany/a przez Organizatora jako administratora danych osobowych o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych oraz dobrowolności ich podania. Oświadczam, że nie jestem pracownikiem Organizatora ani Koordynatora Konkursu. Zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.” Nagrody będą do odebrania w Punkcie Informacyjnym znajdującym się w Galerii Libero. W związku z tym, że jednorazowa wartość nagród, o których mowa w §4 pkt. 1 nie przekracza kwoty 760 zł, to wartość otrzymanych nagród jest wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 361). Nagrody w Konkursie nie będą zamieniane na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną. Nagrody nie mogą być przekazywane przez Zwycięzcę na rzecz innych Uczestników.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane przez Uczestników, w formie pisemnej, listem poleconym, na adres korespondencyjny Koordynatora. Reklamacja powinna zawierać: wskazanie imienia, nazwiska i adresu do korespondencji; uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji; podpis reklamującego, treść żądania. Reklamacje będą rozpatrywane przez Koordynatora w terminie do 30.04.2021 r. O decyzji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej na adres Uczestnika podany w piśmie reklamacyjnym. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 6. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Galeria Libero – Projekt Echo 120 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach, 25-323, al. Solidarności 36 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643454, będącą płatnikiem VAT o numerze NIP 786 16 69 234. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności wysłania nagrody do Zwycięzców. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Dane osobowe przechowywane są do zakończenia Konkursu i procedur reklamacyjnych. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania oraz usunięcia tych danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w Konkursie. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

§ 7. Odpowiedzialność Organizatora

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: sposób, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają z udostępnionej im powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, szkody spowodowane wpływem umieszczonych w Serwisie treści, połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia, stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu drogą elektroniczną, szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Użytkowników Konkursu w związku z interakcjami z Konkursem, jakiekolwiek problemy wynikające z działania portalu FACEBOOK.PL

§ 8. Naruszenie Regulaminu

Każde naruszenie niniejszego Regulaminu Konkursu uniemożliwia Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator i jest ona ostateczna. Podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie Regulaminu. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody przez Uczestnika z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 9. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą do prowadzenia Konkursu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Organizator posiada prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania konkursu informując o tym fakcie na stronie Facebook: https://www.facebook.com/LiberoKatowice/

 

Godziny otwarcia

Libero

 • PON – SOB:09:00 – 21:00
 • ND:10:00 – 20:00

Helios

 • Zgodnie z repertuarem

MK Bowling

 • PON - CZW:12:00 - 22:00
 • PT:12:00 - 00:00
 • SOB:10:00 - 02:00
 • ND:10:00 - 22:00

Fabryka Formy

 • PON – PT:06:30 – 22:30
 • SOB:08:00 – 21:00
 • ND:08:00 – 20:00

Centrum medyczne

 • PON – SOB:08:00 – 20:00
 • ND:09:00 – 18:00

Biedronka

 • PON - SOB:8:00 - 21:00
 • ND:9:00 - 20:00

Niedziele niehandlowe

 • 24 stycznia
 • 7 lutego
 • 14 lutego
 • 21 lutego
 • 28 lutego

 

Niedziele handlowe

 • 31 stycznia
 • 28 marca
 • 25 kwietnia
 • 27 czerwca
 • 29 sierpnia
 • 12 grudnia
 • 19 grudnia
Dowiedz się więcej
Lokalizacja i dojazd

Zobacz jak do nas dojechać

Libero
ul. Kościuszki 229
40-600 Katowice

Mapa dojazdu do Galerii
Zobacz na google maps
Plan obiektu
Kategorie
Plan centrum handlowego Libero Katowice, poziom 0 - parter Plan centrum handlowego Libero Katowice, poziom 1 Plan centrum handlowego Libero Katowice, poziom 2
Poziom
  Kontakt

  Libero Katowice
  Ul. Kościuszki 229
  40-600 Katowice

  Punkt informacyjny
  Tel.: +32 213 87 00
  libero.punktinfo@gmail.com

  Wynajem powierzchni
  Tomasz Domoń
  Tel.: +48 664 900 211
  tomasz.domon@echo.com.pl

  Biuro Zarządu
  Tel.: +32 213 87 01
  Marzena.Trzeciak@echo.com.pl

  Marketing
  marketing@liberokatowice.pl

  pr@liberokatowice.pl

  Dowiedz się więcej