Przejdź do treści

Regulaminy konkursów

Regulamin konkurs
”Wygraj pakę dla psiaka!”

(dalej: „Regulamin”)

§1 

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Wygraj pakę dla psiaka” odbywającego się w dniach 26.08.2021 2021 od godz 17.00 do 31.08.2021 do godziny 23:59 na profilu Galerii Libero na portalu internetowym Facebook  (dalej: „Konkurs”). 

2. Organizatorem konkursu jest Performance Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Idzikowskiego 19, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000839367, NIP: 5213742952 REGON 365035932  (zwana dalej „Organizatorem”). 

3. Fundatorem nagród jest GALERIA LIBERO – PROJEKT ECHO – 120 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Kielcach, ul. ul. AL. SOLIDARNOŚCI 36, 25-323 KIELCE, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000643454, posiadająca NIP  7861669234, REGON 300950873 (zwana dalej „Fundatorem”).

4. Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Facebook, przy wykorzystaniu postu konkursowego, umieszczonego na profilu marki Libero Katowice na portalu internetowym Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, organizowany ani współorganizowany przez portal internetowy Facebook ani inny portal z nim związany. 

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.08.2021 2021 od godz. 17:00, a kończy się 31.08.2021 o godzinie 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).

6. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

a) konto na portalu internetowym Facebook – aktywne konto użytkownika, zawierające autentyczne dane osobowe danego użytkownika, zarejestrowane w serwisie pod adresem internetowy facebook.com zgodnie z regulaminem tego serwisu;

b) portal internetowy Facebook – zbiór stron www znajdujących się w domenie facebook.com, funkcjonujących zgodnie z regulaminem tego serwisu.

§2

Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego oraz posiadające konto na portalu internetowym Facebook (zwanymi dalej łącznie „Uczestnikami”, a każdy osobno także „Uczestnikiem”).

2. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów lub pracownicy Organizatora oraz Fundatora, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia, lub stałym pożyciu ani rodzice małżonków lub osób pozostających w stałym pożyciu. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego publicznego konta na portalu internetowym Facebook, niezależnie od tego, ile kont na tym portalu posiada tzn. Uczestnik może dokonać tylko jednego Zgłoszenia w Konkursie. W przypadku dokonania przez Uczestnika większej liczby zgłoszeń niż jedno, w Konkursie bierze udział tylko pierwsze Zgłoszenie. Prace zgłoszone w poprzednich konkursach Libero Katowice nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzcy. Zgłoszenia do wzięcia udziału w Konkursie dokonane z konta fikcyjnego, czyli konta, na którym podane są inne dane niż prawdziwe dane osobowe Uczestnika, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

4. Uczestnik nie jest uprawniony do uczestnictwa w Konkursie w jakikolwiek inny sposób niż w sposób określony w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu.

5. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:

a) akceptuje postanowienia Regulaminu, 

b) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie, 

c) wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w zakresie wskazanym w Regulaminie,

d) udziela Organizatorowi i Fundatorowi licencji do korzystania ze zgłoszenia, na zasadach określonych w § 8 Regulaminu,

§3

Przebieg Konkursu

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu (w tym jego zgodnością z Regulaminem) czuwać będzie komisja konkursowa złożona z 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora (zwana dalej: „Komisją Konkursową”). Do zadań Komisji Konkursowej należy: 

a) zapewnienie uczestnictwa w Konkursie wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom,

b) rozstrzygnięcie Konkursu (ocena przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń, wybór Laureatów Konkursu) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

c) weryfikowanie prawa do Nagrody,

d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe, polegające na przesłaniu zdjęcia należącego do uczestnika zwierzęcia.  


Uczestnik uprawniony jest do dokonania Zgłoszenia najpóźniej do dnia 31.08.2021 do godz. 23:59. Zgłoszenia dokonane po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie będą brały udziału w Konkursie.

3. Nie są uwzględniane w Konkursie Zgłoszenia Uczestników, które:

a) zawierają treści sprzeczne z prawem i z dobrymi obyczajami, agresywne, zawierające wulgaryzmy, treści obraźliwe, rasistowskie, czy promujące agresję;

c) są dokonane w inny sposób niż wskazany w ust. 2 powyżej,

d) dokonane z naruszeniem § 3 ust. 4 Regulaminu. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości, Zgłoszenie w Konkursie musi być dokonane samodzielnie przez Uczestnika tj. bez użycia programów lub robotów komputerowych (w tym jakichkolwiek automatów/botów). W Konkursie niedozwolone są działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad Konkursu m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego poruszanie się po portalu internetowym Facebook.

5. Przesłanie przez uczestnika Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

§4

Zasady wyboru Laureatów oraz przyznawania Nagród

Nagrodą w Konkursie jest 20 kilo karmy dla zwierząt, ufundowane przez organizatora konkursu oraz voucher zakupowy o wartości 100 zł brutto, do wykorzystania w Galerii Libero w Katowicach.

2. Do każdej z Nagród przypisana jest nagroda pieniężna w wysokości 11.11% wartości danej Nagrody. Przychód uzyskany z tytułu nagród podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu w wysokości 10%. Płatnikiem podatku jest Fundator. Fundator ma prawo potrącić kwotę należnego podatku z kwoty nagrody pieniężnej przypisanej do każdej Nagród, na co Laureat wyraża zgodę. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, fundator odprowadzi należny podatek od nagrody do właściwego Urzędu Skarbowego. 

3. Laureatami Konkursu zostaje 1 Uczestnik, który spełni wszystkie warunki udziału w Konkursie określone w niniejszym Regulaminie oraz którego odpowiedź na Zadanie konkursowe wybierze Komisja Konkursowa (dalej: „Laureat”). Przy ocenie Zgłoszenia Komisja Konkursowa bierze pod uwagę łącznie wszystkie następujące kryteria:

a. Najciekawsze, najbardziej staranne i najbardziej oryginalne odpowiedzi, 

b. zgodność Zgłoszenia z Regulaminem.

4. Po wyłonieniu Laureata, zgodnie z ust. 3 powyżej, Komisja skontaktuje się z nim poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook w celu poinformowania ich o nabyciu prawa do Nagrody. Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie przez Laureata w wiadomości adresu i danych do doręczenia Nagrody (tj. imię, nazwisko, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu) w terminie 3 (trzech) dni liczonych od dnia wysłania przez Komisję ww. wiadomości prywatnej. 

5. W przypadku, w którym: 

a) Laureat nie przekaże danych do doręczenia Nagrody w terminie określonym w ust. 3 powyżej, 

lub

c) informacje podane przez Laureata (w szczególności te, o których mowa § 4 ust. 4 powyżej), okażą się błędne lub utracą swoją aktualność, Laureat traci prawo do Nagrody. W takim przypadku Komisja uprawniona jest do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi (tryb opisany w ust. 4 powyżej oraz w niniejszym ust. 5 stosuje się wówczas odpowiednio). 

6. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 3.09 2021 poprzez wskazanie Laureata Konkursu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Libero Katowice w portalu internetowym Facebook poprzez komentarz organizatora pod postem konkursowym na portalu Facebook. 

7. Nierozdysponowane Nagrody pozostają do dyspozycji Fundatora. 

8. Przekazanie przez Laureata prawa do Nagrody osobom trzecim lub jej wymiana
na równowartość pieniężną lub nagrodę innego rodzaju, nie są możliwe.

9. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody.

§5

Odbiór Nagród

1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu, w trybie wskazanym w par 4 ust 6 Regulaminu, Nagroda w postaci vouchera będą gotowa do odbioru przez Laureata w Punkcie Informacyjnym Galerii Libero (za potwierdzeniem w postaci informacji od Organizatora), a nagroda rzeczowa w postaci karmy dla zwierząt, zostanie dostarczona przez Organizatora na adres Schroniska wskazanego przez Laureata konkursu, zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu.

§6

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Konkursu mogą być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja –  Konkurs Paka dla Psiaka!” lub w formie e-mail na adres mailowy Organizatora Marzena.Trzeciak@echo.com.pl

2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację oraz  opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. 

3. Komisja rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu i udziela na nie odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od daty wpłynięcia reklamacji. Odpowiedź zostanie udzielona
w takiej samej formie w jakiej została zgłoszona reklamacja. 

§7

Dane osobowe

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych: imienia i nazwiska, a w przypadku Laureatów także: adresu e-mail oraz danych do doręczenia Nagrody, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu oraz danych niezbędnych do spełnienia obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nagród, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Administratorem danych osobowych jest Konkursu jest Fundator.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Konkursu (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora art. 6 ust. 1 lit f)), a jeśli Uczestnik zostanie Laureatem Konkursu – także dla celu wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych Organizatora przewidzianych prawem podatkowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, obowiązków podatkowych i przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. Udział w Konkursie i wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie w celach związanych z realizacją Konkursu jest dobrowolne, lecz uczestnictwo w Konkursie bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych nie jest możliwe.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora danych osobowych innym podmiotom niż podmioty zaangażowane w doręczanie nagród – w niezbędnym w tym celu zakresie.

8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, można skontaktować się mailowo – na adres e-mail Marzena.Trzeciak@echo.com.pl

§8

Licencja

1. Uczestnik przystępując do Konkursu, mocą niniejszego Regulaminu – w momencie dokonania Zgłoszenia – udziela Organizatorowi i Fundatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i bezterminowej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych Licencja obejmuje również prawo do udzielania sublicencji oraz prawo do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych, a w szczególności do wykonywania opracowań i dowolnych modyfikacji do zgłoszonego przez Uczestnika w Konkursie zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, będącego utworem w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1231 ze zm. ) na wszystkich znanych polach eksploatacji, bez ograniczeń co do liczby oraz sposobu wykorzystania, a w szczególności licencji na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu; 

b) publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym;

c) wprowadzania do pamięci komputera i do sieci multimedialnej; wykorzystanie na stronach internetowych; wykorzystanie w utworach multimedialnych; 

d) wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

e) wykorzystywanie w całości i we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy; wykorzystanie materiałów w mediach wewnętrznych, w tym w Intranecie.

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia do Konkursu i przysługują mu autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do niego. Uczestnik oświadcza również, że zgłoszenie nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa, a także zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych praw, przepisów prawa oraz z odpowiedzialności związanej z nieprawdziwością niniejszego oświadczenia.

§9

Postanowienia końcowe

1. Warunkiem wydania danemu Laureatowi Nagrody jest wypełnienie przez niego wszystkich warunków określonych w Regulaminie. 

2. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak należytego świadczenia usług dostępu do Internetu przez operatora, z którym Uczestnik zawarł stosowną umowę. 

3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www. Libero Katowice.pl

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać na profilu Libero Katowice na Facebook. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora pytania.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Godziny otwarcia

Libero

 • PON – SOB:09:00 – 21:00
 • ND:10:00 – 20:00

Helios

 • Zgodnie z repertuarem

MK Bowling

 • PON - CZW:12:00 - 22:00
 • PT:12:00 - 00:00
 • SOB:10:00 - 02:00
 • ND:10:00 - 22:00

Fabryka Formy

 • PON – PT:06:30 – 22:30
 • SOB:08:00 – 21:00
 • ND:08:00 – 20:00

Centrum medyczne

 • PON – SOB: 08:00 – 20:00
 • ND: nieczynne

Biedronka

 • PON - SOB:8:00 - 21:00
 • ND:9:00 - 20:00

Niedziele handlowe 2022

 • 30 stycznia
 • 10 kwietnia
 • 24 kwietnia
 • 26 czerwca
 • 28 sierpnia
 • 11 grudnia
 • 18 grudnia
Dowiedz się więcej
Lokalizacja i dojazd

Zobacz jak do nas dojechać

Libero
ul. Kościuszki 229
40-600 Katowice

Mapa dojazdu do Galerii
Zobacz na google maps
Plan obiektu
Kategorie
Plan centrum handlowego Libero Katowice, poziom 0 - parter Plan centrum handlowego Libero Katowice, poziom 1 Plan centrum handlowego Libero Katowice, poziom 2
Poziom
  Kontakt

  Libero Katowice
  Ul. Kościuszki 229
  40-600 Katowice

  Punkt informacyjny
  Tel.: +32 213 87 00
  libero.punktinfo@gmail.com

  Wynajem powierzchni
  Tomasz Domoń
  Tel.: +48 664 900 211
  tomasz.domon@echo.com.pl

  Biuro Zarządu
  Tel.: +32 213 87 01
  Marzena.Trzeciak@echo.com.pl

  Marketing
  marketing@liberokatowice.pl

  pr@liberokatowice.pl

  Dowiedz się więcej